Details of National shellfish survey

Back

Dataset identification

Title of datasetNational shellfish survey
Narrative summary of datasetHet monitoren van schelpdierbestanden vormt een permanente basis voor het uitvoeren van het Nederlandse beleid ten aanzien van de exploitatie van schelpdieren en de bescherming van het mariene milieu. Uitgangspunt van het Nederlands beleid ten aanzien van de exploitatie van schelpdieren is dat de beperkende maatregelen voor de visserij zoveel mogelijk moeten worden toegesneden op de natuurdoelstelling, waarbij een evenwichtige afweging tussen economische belangen en natuurbelang noodzakelijk is. Jaarlijks worden door Wageningen Marine Research in de Nederlandse kustwateren (Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Kustzone) schelpdiersurveys uitgevoerd, waarbij onderzocht wordt wat de verspreiding en omvang is van de belangrijkste commerciële schelpdiersoorten. Dit zijn vooral mosselen, kokkels, mesheften en Japanse oesters, maar ook overige soorten met een bepaald belang voor ecologie dan wel visserij worden meegenomen. Daarnaast worden ook vangstgegevens van de beroepsvisserij verzameld. De gegevens worden gebruikt door de overheid bij het al dan niet verlenen van vergunningen om te mogen vissen. Vanuit de nagestreefde balans tussen economische belangen en natuurbelang mag niet gevist worden in jaren waarin te weinig voedsel voor vogels over zou blijven. De schelpdiersector gebruikt de verspreidingskaarten om ieder jaar een visplan op te stellen, behalve natuurlijk in jaren waarin niet gevist wordt omdat er te weinig schelpdieren aanwezig zijn. Verder zijn de survey gegevens van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. Binnen de Natura 2000 gebieden Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta en Noordzee Kustzone zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor verschillende vogelsoorten die zijn aangewezen op schelpdieren als voedselbron. Daarnaast vormen schelpdierbanken een belangrijk element in verschillende habitattypen.
Summary of processing methodologyhttps://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-166652005-en.htm
Supporting documentationhttps://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Wettelijke-Onderzoekstaken/Centrum-voor-Visserijonderzoek-1/Onderzoek/Schelpdieronderzoek.htm
Project/programmeshellfish survey Netherlands
Start date2004-01-01
End date2017-12-31
Frequency of observationsyear to sub-decade

Responsible organisations

CountryNetherlands
Organisation nameWageningen Marine Research, IJmuiden
Role of organisationOriginator of Dataset

Dataset availability

Original dataset download linkhttps://cloud.emodnet-ingestion.eu/index.php/s/BmnruzXsij7Mkvj
Date of original dataset publication2019-03-18
Dataset formatDelimited
Public accessNo limitations
License for useCC0 1.0
TypeDataset
Link to dataset after processing by data centrehttps://www.emodnet-biology.eu/data-catalog??module=dataset&dasid=6204

Locations

Map
Latitude north boundary51.399999999081
Longitude east boundary6.5416666666667
Latitude south boundary53.6999999991
Longitude west boundary3.2083333333333
Coordinate reference systemWorld Geodetic System 84
Sea areaNorth Sea

Data types, collection and processing

Observation typeBiota composition
Biota abundance, biomass and diversity
ParameterShellfish abundance and biomass in water bodies
Instrument typesediment grabs
demersal trawl nets
Platform typeresearch vessel
Data quality processing informationFollowed standard procedures by Wageningen University Marine Research institute

Process information

Submitting organisationDeltares
Submission identifier (UUID)fc7d5375-5c09-4a2e-b4ae-3ac5a95c11aa
Date of dataset creation2019-02-25
Date of metadata creation2019-02-25
Date of metadata latest revision2019-03-14
Date of publishing2019-03-15
Date of processed dataset publication2019-03-27
Processing data centreDeltares
Summary record-ID372